Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Eindadvies VISD: daar kunnen we wat mee

Teruggekomen van vakantie trof ik een volle elektronische
postbus aan. Een substantiële bijdrage werd daarbij geleverd door
het eindadvies vanuit KING naar aanleiding van de Verkenning
Informatievoorziening Sociaal Domein (VISD), een lijvige rapportage
met dito bijlagen. De afgelopen dagen heb ik dit advies eens goed
bekeken en ik werd daarbij aangenaam verrast.

De VISD is opgesteld in opdracht van de VNG en departementen en
uitgevoerd door KING, gemeenten, departementen en verschillende
actoren uit het sociale domein. Deze verkenning is bedoeld om
gemeenten (en andere partijen) ondersteuning te bieden bij het
opzetten van de toekomstige informatievoorziening binnen het
sociale domein. Gezien de lopende decentralisaties binnen dit
domein en de toekomstige regierol van gemeentes ligt hier een grote
uitdaging. Dit moet dan ook nog met minder geld dan momenteel
beschikbaar is. KING heeft dit mooi verpakt in de kreet ‘Betrokken
bij mensen, slim en efficiënt georganiseerd’.

Harmonisatie van standaarden
Ik ben vooral blij met de prominent onderkende noodzaak om te
komen tot domeinoverstijgende afspraken over standaarden en de
coördinerende rol die KING hier voor zichzelf ziet. Terecht wordt
hierbij geconcludeerd dat harmonisatie van standaarden tussen de
domeinen een zaak van een lange adem is, maar dat op korte termijn
wel al stappen moeten worden gezet. Goed dat ook naar een mogelijke
rol voor het Inlichtingenbureau (IB) en/of Bureau
Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) als serviceorganisatie
wordt gekeken. Ook ben ik blij met de conclusie in de rapportage
dat het voor gemeenten niet per se noodzakelijk is een volledig
nieuw systeem aan te schaffen, maar dat geadviseerd wordt eerst
goed te kijken naar (her)gebruik van al aanwezige systemen. Daar is
inderdaad al veel mee mogelijk en hier is ook al veel in
geïnvesteerd.

Open deuren
In de rapportage staan natuurlijk ook voldoende open deuren, maar
het is best wel aardig de relevante open deuren een keer
overzichtelijk op een rijtje te zien. Zo wordt terecht een appél
gedaan op de bestuurders om het belang van goede
informatievoorziening te onderkennen en daarin te investeren.
Terecht wordt de rol benoemd die ICT kan hebben ter ondersteuning
van de invulling van bezuinigingen en de zelfredzaamheid van
burgers. Leuk dat daarbij co-creatie wordt aangegeven, een
belangrijke component binnen onze Melodies-strategie. Natuurlijk
wordt terecht de noodzaak voor gemeenten om informatiebeveiliging
goed te regelen benoemd. En privacy! Naar mijn mening zou dit
laatste weleens het grootste struikelblok kunnen gaan worden om te
komen tot een integrale informatievoorziening binnen het sociale
domein.

Concrete handvatten
Mijn complimenten aan de opstellers van dit adviesrapport, ook
voor wat betreft de termijn waarbinnen dit gerealiseerd is. Deze
rapportage vormt een basis voor het structureren van de landelijke
informatievoorziening binnen het sociale domein. Daarnaast geeft
deze rapportage gemeenten concrete handvatten. En ook voor ons als
ICT-leverancier is deze rapportage zeer bruikbaar om verder
richting te geven aan (door)ontwikkeling van onze oplossingen. Ik
ben benieuwd naar het concrete vervolg op deze rapportage.