Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Cliëntveiligheid in de Zorgsector

Analyse valincidenten voor preventief beleid

Organisaties op het gebied van verpleging, verzorging en thuiszorg werken al jaren met het kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Deze whitepaper geeft een beschrijving van de aanpak van Servicecentrum Het Laar, waar gerichte aandacht is besteed aan valincidenten en het preventieve veiligheidsbeleid op dat gebied.

Grondige analyse valincidenten geeft inzicht
Servicecentrum Het Laar biedt zorg aan 425 cliënten in Tilburg. Het gaat om dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn en zorg waarbij de wensen van de ouderen centraal staan. Het continue streven van Het Laar naar excellente kwaliteit heeft geleid tot twee gouden zorgkeurmerken. Het Laar heeft ruim 280 medewerkers en meer dan 120 vrijwilligers. Onderdeel van het streven naar hoogwaardige en verantwoorde zorg is het melden van incidenten. Door diepgaande analyse van valincidenten is het mogelijk om gerichte maatregelen te treffen voor preventief beleid.

Hoewel er binnen verpleeg- en verzorgingshuizen aandacht is voor valpreventie, lukt het niet altijd om het aantal valincidenten te verminderen. De landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2010 heeft aangetoond dat er op jaarbasis 66.000 personen van 65 jaar en ouder ten val komen en naar de spoedeisende hulp moeten. Ondanks diverse inspanningen zag ook Servicecentrum Het Laar een toename in het aantal valincidenten. Er was behoefte aan inzicht in de oorzaken hiervan.

Preventief beleid valincidenten – de aanpak
Voor welke aanpak Het Laar heeft gekozen en wat dit heeft opgeleverd, staat helder beschreven in deze whitepaper. Op deze manier kunnen ook andere zorginstellingen profiteren van de ervaringen van Het Laar. Belangrijke aandachtspunten die aan bod komen zijn:

  • Het formulier voor het melden van valincidenten moet direct beschikbaar zijn
  • Vragen die voor het desbetreffende valincident niet relevant zijn, moeten achterwege blijven
  • De melding moet niet nadelig zijn voor de melder

Het komt er dus op neer dat het de melder zo gemakkelijk mogelijk gemaakt moet worden. Hoe hoger de meldingsbereidheid is bij medewerkers, hoe beter zicht er komt op alle valincidenten. Het Laar stuurt hier actief op, onder meer door het inzetten van een werkgroep valpreventie en periodieke feedback op incidentmeldingen. Lees verder over de analyse van valincidenten en de weg naar een gefundeerd preventiebeleid.

 

Download de whitepaper
Download