Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Waar hoort een e-depot in mijn architectuur?

Veel gemeenten staan voor de uitdaging om hun dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren en daarnaast te zorgen voor een efficiënte organisatie. Daarnaast is er de afgelopen jaren sprake geweest van een grote decentralisatiebeweging waarbij taken vanuit het Rijk en de provincie overgeheveld zijn naar de gemeenten. Deze zijn per 1 januari 2015 onder meer verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ontwikkeling, de jeugdwet en de participatiewet. Deze decentralisatie dwingt de gemeenten nog meer na te denken over de manier waarop informatievoorziening wordt ingericht.

Om grip en inzicht te krijgen op de informatievoorziening is er GEMMA. GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten.

GEMMA is gebaseerd op drie verschillende architecturen:

  • Business- of bedrijfsarchitectuur
  • Informatiearchitectuur
  • Technische architectuur

e-depot in de bedrijfsarchitectuur?
De positionering van het e-depot binnen deze architectuur is een interessant vraagstuk. In een van de vorige blogs was al te lezen dat de filosofie van het records continuüm belangrijke voordelen biedt. Als we dan constateren dat het toegankelijk bewaren van informatie een verantwoordelijkheid is van proceseigenaren en steeds meer gaat om processen, dan is het logisch het e-depot in ieder geval te borgen in de bedrijfsarchitectuur. Deze is immers het startpunt van iedere architectuur en hieronder valt de inrichting van organisatie, producten en processen. De bedrijfsarchitectuur dient nauw verweven te zijn met het e-depot.

Of, e-depot in de informatiearchitectuur?
Daarnaast kunnen we niet om de informatiearchitectuur heen. Hierin wordt de informatiestrategie en de uitwerking naar concrete projecten op basis van business doelen en ontwikkelingen tot stand gebracht. Deze betreft de referentiecomponenten en applicatiefunctionaliteit waarmee gegevens kunnen worden opgeslagen, geraadpleegd en processen kunnen worden ondersteund. Het is het brede aandachtsgebied dat gaat over het opslaan, duurzaam bewaren en beheren en toegankelijk houden van informatie.

Of, e-depot in de technische architectuur?
Tot slot wordt de technische werking van het e-depot geborgd in de technische architectuur.Deze geeft weer wat er nodig is om de informatievoorziening te laten werken. Te denken valt aan hardware en netwerk specificaties, overzicht van technische componenten en hun relatie met informatiesystemen.

e-depot heeft relatie met alle drie!
Een geïntegreerd e-depot betekent dus dat alle drie de architecturen binnen GEMMA een relatie hebben met het e-depot, elk op hun eigen manier. De gemeentelijke modelarchitectuur sluit aan op de onderverdeling die de Nederlandse overheid hanteert met NORA, ook bekend als het negenvlaksmodel. Het raamwerk, waarin de drie architectuurlagen zijn opgenomen bevat drie verticale kolommen die beschrijven wie, wat en hoe verantwoordelijkheden verdeeld zijn. Het model wordt aangevuld met twee aparte vlakken voor informatiebeveiliging en beheer, die alle lagen en kolommen overstijgen. Het is in het beheer dat we het e-depot moeten plaatsen om tot een volledige integratie te komen.

e-depot