Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Verandering is noodzakelijk: de Economie 4.0 revolutie is begonnen

Veel recente ontwikkelingen bij BCT worden verklaard door Economie 4.0. In dit artikel zetten we uiteen wat Economie 4.0. is en waarom het zo belangrijk is.

Economie 4.0 staat voor de vierde revolutionaire ontwikkeling in de geschiedenis van de wereldeconomie en is hiermee rechtstreeks verbonden met de industriële revolutie die in de afgelopen 250 jaar in verschillende fases heeft plaatsgevonden.

Revolutie dwingt mensen en organisaties tot verandering! Het woord revolutie wordt door Van Dale gedefinieerd als: plotselinge verandering in de bestaande toestand; algehele ommekeer. Een revolutie is hiermee de tegenhanger van evolutie, waarbij verandering geleidelijk plaats vindt. Wat alle drie de “fases” van de industriële revolutie die we al achter de rug hebben met elkaar gemeen hebben, is dat veel bedrijven en organisaties die niet op tijd veranderden, ophielden met bestaan. BCT gelooft dat dit bij de 4e fase van deze revolutie; Economie 4.0, niet anders zal zijn!

Om uw geheugen op te frissen geven we allereerst een kort overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de eerste 3 fases van de industriele revolutie. Vervolgens beschrijven we wat Economie 4.0 precies inhoudt en waarom BCT het noodzakelijk acht om hier op in te spelen.

1e industriële revolutie – Economie 1.0

1e fase van de industriele revolutieDe eerste fase van de industriële revolutie ontstond halverwege de 18e eeuw in Engeland en begin 19e eeuw in de rest van Europa door de komst van de stoommachine. Voor de komst van de stoommachine werd mechanische energie uitsluitend geleverd door mensen, dieren of molens.

De stoommachine maakte het mogelijk om mechanische energie continue te leveren op een schaal die exponentieel groter was dan voorheen mogelijk werd geacht. Het was de start van de mijn- en textielindustrie.

2e industriële revolutie – Economie 2.0

De technologische revolutie is de 2e fase van de industriele revolutieAan het eind van de 19e eeuw zorgden een serie van belangrijke uitvindingen voor de tweede fase van de industriële revolutie. Deze fase wordt ook wel de technologische revolutie genoemd en was gebaseerd op wetenschap. In deze tijd werd de eerste aardolie opgepompt, het produceren van staal werd mogelijk gemaakt en de verbrandings- en turbinemotor werden uitgevonden.

Ook de komst van elektriciteit was zeer belangrijk in deze fase. Dankzij de komst van de gloeilamp werd het mogelijk om langer door te werken in fabrieken. De combinatie van turbinemotoren, verbrandingsmotoren en elektriciteit zorgde ervoor dat de stoommachine zijn nut verloor. Hier was alles mogelijk wat met stoom kon, maar voor een lagere prijs en op kleinere schaal.

3e industriële revolutie – Economie 3.0

Economie 3.0 ook wel digitale revolutie genoemdIn de derde fase, halverwege de 20e eeuw, staan globalisatie, communicatie en digitalisering centraal. Met de komst van de computer en later ook het internet werd informatie overal beschikbaar. Dit maakte het voor bedrijven mogelijk om internationaal te gaan handelen.

Net als de eerste twee fases van de revolutie zorgde ook de derde fase voor grote veranderingen. Mensen en bedrijven gingen steeds meer informatie produceren, verwerken en delen wat grote uitdagingen met zich mee bracht op technologisch- maar ook op maatschappelijk gebied. In het nieuwe millennium werd langzaam duidelijk dat de grootste uitdagingen niet langer meer liggen op het gebied van opslag van informatie, maar op de verwerking ervan.

4e industriële revolutie – Economie 4.0

Economie 4.0 de mobiele internet revolutie is in volle gangOf we nog over de industriële revolutie kunnen spreken is discutabel want het woord industrie werd gebruikt om de omschakeling van handmatig werk naar machines aan te duiden. Die omschakeling zijn we allang voorbij, maar een ding staat als een paal boven water: We bevinden ons middenin een nieuwe fase van de revolutie van onze economie.

Net als in de vorige fases zijn er een aantal ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de wereldeconomie in sneltreintempo in verandering is.

Economie 4.0 wordt veroorzaakt door een combinatie van ontwikkelingen, waarvan enkele belangrijke zijn:

  • De toename van het mobiele internet
  • De toenemende macht van consumenten op bedrijven
  • The Internet of Things
  • Cloudcomputing
  • 3D printing
  • Big data

Door digitalisering en nieuwe technologie zullen de economieën van veel landen de komende twintig jaar meer veranderen dan in de afgelopen vijftig jaar.” Dat stelt prof. dr. Willem Vermeend, hoogleraar bij de faculteit Management, Science and Technology van de Open Universiteit.

U leest meer over de visie van Willem Vermeend over Economie 4.0 in dit persbericht van de Open Universiteit.

Verandering is noodzakelijk om bestaansrecht te behouden

Zoals hierboven duidelijk wordt, speelt het internet een cruciale rol bij alle veranderingen in economie 4.0. De veranderingen zijn ontstaan door het internet, of ze zijn groot geworden door het internet.

Organisaties die niet op tijd innoveren hebben naar verwachting vroeg of laat geen bestaansrecht meer. Talloze industrieën zijn wezenlijk veranderd en bedrijven zijn in de moeilijkheden gekomen, of zelfs failliet gegaan doordat er innovatieve alternatieven ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan Spotify in de muziekindustrie, Airbnb in de reisindustrie en Uber in de taxiwereld.

BCT is ervan overtuigd dat Economie 4.0 niet alleen invloed heeft op commerciële bedrijven, maar ook op non-profit organisaties en (semi-)overheden. Ook zij zullen zich opnieuw moeten uitvinden om te kunnen blijven bestaan. BCT wilt een actieve bijdrage leveren aan deze verandering en relateert daarom de ontwikkeling van nieuwe oplossingen geheel aan de nieuwe economie. Alleen met de juiste veranderingen en samenwerking creëren we een verantwoorde en duurzame toekomst.

In het BCT Infolutie Magazine 2015 leest u meer over het antwoord van BCT op Economie 4.0.