Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Laten we van elkaar leren!

Onlangs onderzocht de toezichthoudende instantie Waarderingskamer de termijnoverschrijding bij de afhandeling van WOZ-bezwaren. Uit het onderzoek blijkt dat in 2013 voor woningen 4,7 procent van de WOZ-bezwaren te laat zijn afgehandeld. Voor niet-woningen gaat het zelfs om 8,8 procent. Hoewel dit landelijk geen enorme aantallen zijn, heeft het niet tijdig afhandelen van bezwaren wel degelijk gevolgen. Denk aan schade aan het imago van de gemeente. En wat dacht u van het risico op ingebrekestellingen en daarbij horende kosten of de invloed die deze verwerkingsachterstand heeft op het totaal van de gemeentelijke processen?

Uit het onderzoek* blijkt dat er bij de bezwarenafhandeling sprake is van achterstanden die samenhangen met bijzondere externe en interne oorzaken. Bij externe oorzaken zijn gemeenten afhankelijk van derden, maar op interne oorzaken kan een gemeente meer invloed uitoefenen – daarvoor zijn ze immers zelf verantwoordelijk. Het kan bijvoorbeeld gaan om conversies waardoor werkzaamheden een tijd stil hebben gelegen. Of er is sprake van capaciteitsgebrek door ziekte of langdurige afwezigheid van een collega. Een organisatie kan kwetsbaar zijn!

Van constateren naar voorkomen
Het constateren van achterstanden in het voorbije jaar is één ding, maar een veel belangrijkere vraag is hoe gemeenten die achterstanden in het huidige jaar gaan voorkomen. Waarderingskamer noemt vier maatregelen:

  1. uitbreiding personeel intern
  2. uitbreiding personeel extern
  3. bezwaarproces aanpassen
  4. oorzaak doet zich dit jaar niet meer voor

Het is interessant voor gemeenten om van elkaar te weten welke maatregelen getroffen worden. Voor gemeenten met een achterstand en daardoor een wettelijke overschrijding, maar juist ook voor gemeenten die hun proces binnen de wettelijke termijn afronden en dit jaar nog eerder klaar willen zijn.

Kritisch kijken
Welke van de vier maatregelen is nu het beste? “Als de oorzaak zich dit jaar niet meer voordoet, dan zijn we snel klaar.” Tja, optie 4 klinkt goed, maar is niet realistisch. Bezwaren zullen altijd weer terugkomen. Optie 3, het proces eens goed onder de loep nemen, is in mijn optiek de beste keus. De praktijk leert namelijk dat er bij uitgevoerde quickscans nog veel efficiency te behalen valt. Zowel door het slimmer inrichten van ICT als door het kritisch kijken naar knippen in het werkproces en naar wat dit betekent op de werkvloer. Pas als met deze oplossingen geen winst meer te behalen valt, is uitbreiding van personeel intern (optie 1) of extern (optie 2) een laatste alternatief. Laten we daarom van elkaar leren hoe we het proces efficiënter kunnen inrichten en alleen de slimme dingen overnemen. Zo is tijdigheid gegarandeerd.

De uitnodiging om hierover verder van gedachten te wisselen, staat vanaf mijn kant. Neemt u de uitnodiging aan?

*Het volledig rapport “Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren” vindt u op de website van de Rijksoverheid