Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Informatie belangrijkste brandstof voor lokale overheid

In veel opzichten is de combinatie tussen BCT en de gemeente Sittard-Geleen geslaagd. De gemeente heeft grote ambities als het gaat om de economische ontwikkeling van de regio en dan is de vestiging van een innovatief bedrijf als BCT een goede impuls. BCT ziet Sittard als het centrum van zijn euregionale activiteiten. Wethouder Pieter Meekels heeft economisch beleid in zijn portefeuille, maar hij is ook verantwoordelijk voor Informatievoorziening & Automatisering. Reden voor BCT om naar zijn visie over informatiemanagement te vragen.

Pieter Meekels heeft een imposante politieke loopbaan opgebouwd. De huidige wethouder van de gemeente Sittard-Geleen heeft verschillende perioden als raadslid en wethouder gediend. Altijd in Born en na de herindeling in de grotere fusiegemeente. Tevens heeft hij verschillende leidinggevende functies bekleed bij de gemeente Maastricht. Wie zijn CV bekijkt, zal merken dat financiële en economische zaken evenals informatievoorziening & automatisering vaak terugkomen. En ook nu maakt Meekels zich sterk voor de economische ontwikkeling van de regio Zuid-Limburg. Sittard-Geleen herbergt in dat kader een van de drie innovatiecentra (Chemelot Campus, als onderdeel van het Brightlands initiatief). Maar ook buiten de campus, doet de gemeente er alles aan innovatieve bedrijven aan zich te binden.

De gunstige voorwaarden voor vestiging in Sittard-Geleen waren voor BCT mede een reden om voor The Black Box aan het Hub Dassenplein in Sittard te kiezen. Toen Meekels begreep dat BCT zich daar zou vestigen, nota bene in de voormalige bestuurszetel van de gemeente, ging hij direct met de EIM-leverancier om de tafel. Hij is zich er namelijk terdege van bewust dat de lokale overheid voor de uitdaging staat om informatievoorziening op een hoger plan te krijgen. Alleen dan kan aan de eisen van de moderne overheid worden voldaan, is zijn overtuiging. En de kennis van een onderneming als BCT kan daarbij van toegevoegde waarde zijn.

Grenzen loslaten

Pieter Meekels ziet verschillende ontwikkelingen binnen de lokale overheid waarbij informatievoorziening een rol speelt. Hij doelt onder andere op het faciliteren van de participatiemaatschappij en het organiseren van een antwoord op het decentralisatieproces. “Zeker als je ziet hoe we zorgtaken dienen in te vullen, dan speelt informatievoorziening een grote rol. Er wordt steeds meer toegewerkt naar maatwerk: wat is er nodig om de cliënt goed te helpen? Dan is het noodzakelijk dat je alle informatie beschikbaar hebt. Nu zie je nog veel dat informatie versnipperd is opgeslagen in verschillende systemen en databases. Waar je naar toe moet is een situatie waarin kennis en informatie op een centrale plaats beschikbaar is. Of beter nog: dat de juiste informatie aangereikt wordt op het moment dat de medewerker het nodig heeft”, aldus Meekels. “En daarbij moet je traditionele grenzen loslaten, want we werken zeker in het zorgdomein met steeds wisselende partners in de keten samen. Wanneer we dat door goede informatievoorziening optimaal kunnen organiseren, houden we meer geld over voor echte zorg. Het zal voor ons als traditioneel intern gerichte organisatie een opgave zijn deze transitie te realiseren, maar het is de enige weg.”

Economie 4.0

De gemeente als partner. Dat is een van de pijlers waar het nieuwe bedrijfsmodel van de lokale overheid op moet rusten. Als partner in economische ontwikkeling, als partner in maatschappelijke ontwikkeling, als partner in de zorgketen en als partner in de dienstverlening. Het vergt, zoals Meekels terecht schetste, een andere manier van werken voor het ambtelijk apparaat. “We waren gewend alles naar ons toe te trekken, maar nu moeten we durven verantwoordelijkheid los te laten. Nu eens pak je het initiatief of neem je de regie, dan weer stel je je meer dienstverlenend op. Ik zie het als een schone taak om onze medewerkers enthousiast te maken voor deze nieuwe werkwijze, die overigens niet van vandaag op morgen voor elkaar is. Dat vraagt tijd, begeleiding en opleiding. Tegelijkertijd dienen we wel te zorgen voor een moderne informatiehuishouding, die medewerkers in staat stelt om uit te blinken in hun werk. Een werkomgeving die is ingericht volgens de principes van Economie 4.0 en het nieuwe werken, waarin kennisdelen, samenwerking en informatievoorziening centraal staan. Als we aan al deze voorwaarden voldoen, ben ik ervan overtuigd dat we al onze medewerkers mee krijgen, aldus Pieter Meekels.

Je kunt dan ook terecht constateren dat informatie de belangrijkste brandstof en kritisch productiemiddel is geworden. Meekels geeft aan dat de gemeente Sittard-Geleen al fors heeft geïnvesteerd om verschillende bedrijfssystemen te uniformeren. Daarmee is de basis op orde. Tevens is men druk doende om koppelingen te leggen met basisregistraties als WOZ en BAG. Er worden nu allemaal voorzieningen getroffen die het verzamelen en uitwisselen van informatie makkelijker maken. En op sommige beleidsterreinen wordt regionale samenwerking gezocht. Neem bijvoorbeeld de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg. Daarmee worden ook direct kosten bespaard. “De tijd van zelf pionieren is voorbij. Wij luisteren op onze beurt graag naar partners. Soms zijn dat andere gemeenten in de regio, maar ook van een partner als BCT vernemen wij graag een visie op dit vlak.”

Big Data

Dienstverlening kan verder verbeterd worden door de mogelijkheden van big data te benutten. Meekels beseft dit maar al te goed, maar erkent tegelijkertijd dat dit binnen de overheid nog in een pril stadium verkeert. Dat geldt ook voor zijn gemeente. De wethouder noemt een voorbeeld van het volgen van social media in relatie tot binnenstadproblematiek. Daarnaast volgt men de ontwikkelingen binnen de VNG. Tevens noemt Meekels de samenwerking binnen de Smart Services Hub. Dit is een unieke triple-helix (overheid, onderwijs, bedrijfsleven) samenwerking tussen 18 deelnemers in de regio Heerlen. Binnen dit samenwerkingsverband worden slimme oplossingen ontwikkeld op het gebied van HRM en Innovatie voor financiële- en zakelijke dienstverlening. Meekels verwacht dat dit initiatief interessante dienstverleningsconcepten oplevert. “Maar centraal moet blijven staan dat informatie snel beschikbaar is. Dat geldt in de eerste plaats voor de medewerkers. Dat betekent immers een hoge productiviteit en besparing van kosten. In de tweede plaats zullen ook burgers snel bij de juiste informatie moeten kunnen. Als je een transparante overheid wil zijn, zul je daarvoor moeten zorgen”, besluit Pieter Meekels.

Meer informatie

www.smartserviceshub.nl
www.brightlands.com
www.sittard-geleen.nl

Dit artikel is tevens verschenen in het BCT Infolutie magazine 2015. Download het magazine als PDF bestand.