Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoe comfortable is de comfortzone?

De comfortzone, wat is dat eigenlijk en moet je er blij mee zijn of juist daar buiten willen gaan? Als ik op zoek ga naar een definitie dan zegt de Wikipedia het volgende:

The comfort zone is a psychological state in which a person feels familiar, at ease, in control and experiences low anxiety and stress. (bron: Wikipedia)

Een vertrouwd gevoel hebben, op je gemak zijn en alles onder controle hebben, waardoor je weinig angst en stress ervaart, dat is wat hier naar voren komt. Dat klinkt in elk geval als een prettige staat van zijn.

Groeien buiten je comfortzone

Als je echter op zoek gaat naar wat anderen schreven over de comfortzone, gaan veel artikelen die ik vond juist over ‘uit je comfortzone treden’ om iets te kunnen bereiken. De veilige vertrouwde omgeving daagt niet uit om nieuwe dingen te leren en om echt te kunnen groeien is het nodig om die comfortzone te verlaten. Ook in mijn zoektocht naar afbeeldingen over de comfort zone, komt veelvuldig een plaatje naar voren dat er ongeveer zo uit ziet:Magic gebeurt buiten de comfortzone

De comfortzone is volgens dit plaatje duidelijk niet de plaats waar het allemaal gebeurt, geen ‘magic’ binnen de comfortzone. En toch stellen we dat de financieel adviseur de klant in zijn comfortzone moet zien te houden. Hoe werkt dat dan?

Passend verzekerd zijn geeft comfort

Het begrip comfortzone komt regelmatig naar voren in onze artikelen als een staat waarin een klant van een financieel adviseur kan verkeren. De klant, die in zijn comfortzone zit, voelt zich veilig en dat wordt vertaald naar ‘passend verzekerd’. Deze klant kent de risico’s die horen bij zijn persoonlijke omstandigheden en heeft voor zijn gevoel de juiste maatregelen genomen om deze te voorkomen of af te dekken. Dat geeft een gerust en relaxed gevoel, in elk geval op dat moment.

Dynamiek van de comfortzone

De comfortzone is namelijk in dit licht bekeken beslist geen statische situatie. Als er iets verandert in de persoonlijke omstandigheden of door externe oorzaken die ingrijpen op die persoonlijke omstandigheden, dan kan het gevoel van ‘passend verzekerd’ te zijn zomaar ineens zijn verdwenen. De klant raakt dan uit zijn comfortzone en wordt onrustig. De veranderde situatie vraagt mogelijk om een aanpassing in de genomen maatregelen en de onrust verdwijnt niet eerder dan wanneer dat duidelijk is en opgelost is.

De adviseur die alert is op klanten, die uit hun comfortzone dreigen te raken en die tijdig actie onderneemt om de comfortzone voor die klanten te herstellen bewijst daarmee zijn toegevoegde waarde. Hij brengt de klant immers weer terug in die prettige staat van zijn en stelt hem gerust dat ook voor de gewijzigde omstandigheden alles weer goed geregeld is.

In een plaatje zou dat er als volgt uit kunnen zien:

Comfortzone in de tijd

Hierbij staat de groene laag voor de comfortzone en hoe verder het gevoel van de klant richting de rode laag gaat, des te verder die klant buiten zijn comfortzone is geraakt. Op de horizontale as staan enkele voorbeelden van gebeurtenissen die kunnen optreden en die van invloed kunnen zijn op de comfortzone.

Alert zijn op signalen

De vraag is natuurlijk hoe u als adviseur weet dat een klant uit zijn comfortzone dreigt te raken. Hiervoor is het belangrijk om onder andere alert te zijn op signalen van klanten. Die signalen kunnen direct van klanten komen, maar kunnen ook worden afgeleid uit verzamelde klantinformatie. Welke signalen dat zijn?

Ga eerst eens na welke gebeurtenissen in de persoonlijke of zakelijke levenssfeer van klanten ervoor kunnen zorgen dat een klant uit z’n comfortzone raakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gebeurtenissen zoals een verhuizing, de geboorte van een kind, de aanschaf van een andere auto, een eigen zaak beginnen, van baan veranderen, met pensioen gaan, 18 jaar worden, een verre reis maken en zo zijn er waarschijnlijk nog een heleboel andere te bedenken. Voor ieder van deze gebeurtenissen zijn signalen te bedenken, waardoor u weet of kunt afleiden dat het zich (binnenkort) voordoet. Door gezamenlijk deze signalen te benoemen en afspraken te maken hoe ermee om te gaan, wordt iedereen binnen de organisatie zich er ook meer bewust van.

Tijdig in actie komen voor behoud van de comfortzone

Op het moment dat een bepaalde gebeurtenis zich gaat voordoen in relatie tot een klant, dan is het natuurlijk wel zaak om op tijd in contact te treden met die klant en behulpzaam te zijn met datgene waar de klant behoefte aan heeft en u kunt aanbieden. Reken maar dat die betrokkenheid wordt gewaardeerd. Naast het feit dat de relatie met de klant hierdoor wordt verstevigd zal het ook positief werken naar de toekomst toe, doordat een klant eerder aan de bel trekt bij veranderingen. Dan is echt sprake van een wederzijdse investering in een duurzame klantrelatie.

Is dit een nieuwe manier van werken? Misschien wel, maar dan wordt het de hoogste tijd om zelf even uit de comfortzone te stappen.