Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Gemeentes: One Voice, One Mission

Het ICT-vraagstuk in een veranderende gemeentelijke omgeving

De wereld verandert en gemeentes veranderen mee. Zo zijn allerlei taken gedelegeerd naar de lagere overheden en is de burger veel centraler komen te staan in de dienstverlening. In dit document worden de verschillende ontwikkelingen op een rijtje gezet en bekeken wat de gevolgen zijn voor de gemeentelijke ICT-omgeving.

Ontwikkelingen bij de overheid leiden tot ICT-vraagstukken
Zijn er nog gemeentes die niet te maken hebben met veranderingen? Denk aan bezuinigingen, schaalvergroting, introductie van Het Nieuwe Werken, etc. Allemaal ontwikkelingen waar ICT een rol bij speelt of kan spelen. Dit artikel gaat in op de volgende onderwerpen:

  • De rol van dienstverlener versus handhaver – hoe kom je als gemeente tegemoet aan de veeleisende burger zonder toename van de kosten?
  • Bezuinigingen versus toenemend aantal taken – hoe kan je als gemeente op een adequate manier diensten verlenen als er nieuwe taken bijkomen en de budgetten onder druk staan?
  • Schaalvergroting versus service ‘dicht bij de klant’ – hoe kan je als gemeente efficiënt samenwerken in groter verband maar tegelijkertijd de dienstverlening dicht bij je burgers brengen?
  • Flexibilisering versus zaakgericht werken – hoe kan je als gemeente een strikte werkwijze invoeren voor de behandeling van vragen van burgers en bedrijven en tegelijkertijd de werkomgeving flexibiliseren?
  • Openheid versus privacy – hoe kom je als gemeente tegemoet aan alle veiligheidseisen als het gaat om de bescherming van (persoonlijke) informatie zonder dat dit ten koste gaat van de beschikbaarheid van informatie en een goede digitale ingang?

ICT-beleidsplan in een veranderende omgeving
Er zijn diverse mogelijkheden om met ICT de serviceverlening van de gemeente aan bedrijven en inwoners te ondersteunen en/of te verbeteren. Hoe maak je een keuze en op welke wijze pak je de implementatie aan? En wat zijn de gevolgen van samenwerkingsverbanden of fusies? Is een shared service center een mogelijke oplossing en welke rol krijgt de ICT-organisatie daarin? Dit is een deel van de vragen die aan de orde moeten komen bij het opstellen van een toekomstbestendig ICT-beleidsplan. Lees verder over de ICT-vraagstukken waar gemeentes in de huidige tijd mee te maken hebben.