Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Enterprise risicomanagement: noodzaak en kans

Met ERM blijft de zorg in control

Binnen zorginstellingen is steeds meer aandacht voor ERM: enterprise risicomanagement. ERM is een strategische en integrale risicobenadering die door zorgbestuurders wordt aangewend om een goed totaalbeeld van de risico’s te krijgen. Risico’s beheersen is belangrijk om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook om strategische doelstellingen te kunnen realiseren.

ERM: management van risico’s én kansen
Voor een goede bedrijfsvoering in de zorg is het van belang om de strategische doelen te halen en risico’s te inventariseren die het behalen van die doelen in de weg staan. ERM wordt daarom ook wel ‘kansenmanagement’ genoemd. ERM leidt er niet toe dat alle risico’s geëlimineerd worden – meestal leidt analyse van de risico’s tot het accepteren van bepaalde risico’s, maar dit is dan een weloverwogen besluit. Succesvolle toepassing van ERM levert het volgende op:

  • Ondersteuning van beslissingen over kansen en doelstellingen
  • Bijdrage aan de realisatie van strategische doelen
  • Hulp bij het behalen van concurrentievoordeel

De eerste stap is een reguliere PDCA-cyclus waarbinnen een systematische risico-inventarisatie en –analyse een vaste plek heeft. Het op deze manier continu doorlopen van het risicomanagementproces vormt niet de echte uitdaging, het gaat om de verankering van ERM in de organisatie. Om ERM succesvol in de organisatie in te voeren zijn de juiste randvoorwaarden van groot belang. De belangrijkste hebben betrekking op visie, structuur en cultuur.

Met succesvolle ERM blijft de zorg ‘in control’
Ten aanzien van visie is een belangrijk aandachtspunt de integrale benadering. Bij structuur gaat het om de vastlegging van taken en verantwoordelijkheden: wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de opvolging van beheersmaatregelen? Wat betreft cultuur gaat het om het creëren van risicobewustzijn bij alle medewerkers. In een cultuur waar het personeel goed geïnformeerd is over het risicomanagementbeleid, het proces en de uitkomsten en waar men veilig en open kan spreken over incidenten, zal ERM een grotere kans van slagen hebben. Lees verder over een succesvolle aanpak van ERM.

 

Download de whitepaper
Download