Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Afstemming in de keten is de smeerolie voor jeugdhulp

De grote verandering in de jeugdhulp in 2015 was dat gemeenten voortaan verantwoordelijk werden voor jeugdzorg, jeugdzorg-plus en jeugd-ggz. Deze transitie naar de gemeentelijke overheid heeft de nodige voeten in aarde gehad, maar daar is het stof nu opgetrokken. Behalve een transitie onderging de jeugdhulp ook een transformatie. Daar verloopt nog niet alles even soepel.

De transformatie behelst onder meer dat jongeren en hun ouders veel meer dan voorheen het startpunt van hulp zijn waarnaar de keten en financiering zich zouden moeten plooien. Uitgangspunt werd één gezin met één plan en één regisseur. Uit recent onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat het in de keten nog wel schort aan afstemming.

Zelf de regie bij 1G1P

Voorheen waren verhoudingen in de jeugdhulp veel paternalistischer, aldus onderzoeker Lineke van Hal van het Verwey-Jonker Instituut. Er werd vooral van bovenaf bepaald welke hulp en welke organisatie ingeroepen werd. Dat een gezin inspraak had, was helemaal niet vanzelfsprekend. Nu bij één gezin één plan (1G1P) voeren multiprobleemgezinnen zelf de regie over het hulpproces en wordt er gezamenlijk met de hulpverleners een plan gemaakt. 1G1P maakt het mogelijk om integraal, planmatig en doelgericht te werken. “Adequate afstemming is de smeerolie van 1G1P. Inherent aan de doelgroep van 1G1P is dat veel verschillende partijen zijn betrokken”, aldus het onderzoek. Daaruit blijkt ook dat de afstemming tussen professionals niet altijd goed verloopt.

Daarmee liggen de uitdagingen rondom de transformatie niet eens zozeer op zorginhoudelijk vlak, maar meer op het gebied van de organisatie van de zorg en de aansluiting in de keten. En dat was juist een belangrijk speerpunt van de transformatie. Aanleiding voor de grootscheepse verandering van het stelsel waren immers met name de versnippering van de zorg en de financiële onbeheersbaarheid, waardoor de jeugdhulp gebrekkig werkte en vrijwel onbetaalbaar werd.

Verdere digitalisering van groot belang

In die aansluiting en samenwerking in de keten speelt technologie een belangrijke rol. Een cliëntregistratieplatform als WinCare, waar inmiddels zo’n 20 procent van de jeugdhulp mee werkt, brengt alle zorgbetrokkenen in de keten samen in één omgeving. Bovendien maakt zo’n overkoepelend samenwerkingsplatform de financiering transparant en daardoor beter beheersbaar. Gegevensveiligheid – een cruciaal punt – is daarbij tot op hoog niveau gegarandeerd, ook omdat de toegang tot gegevens centraal en traceerbaar is geregeld. De tijd dat behandelaars met vertrouwelijke dossiers in de achterbak van hun auto op pad gingen, behoort daarmee definitief tot het verleden.

Het Verweij-Jonker Instituut concludeert dat het realiseren van een goede afstemming tussen alle betrokkenen is een belangrijke factor in het bereiken van resultaten. Ik zou dat onderschrijven en eraan willen toevoegen dat verdere digitalisering in de jeugdhulp van groot belang is. Met een platform als WinCare kunnen jeugdhulpinstellingen aanzienlijke efficiencywinst boeken in de eigen organisatie, maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan de effectiviteit en transparantie van de keten. En daar hebben de jongeren en hun gezinnen vooral baat bij.